Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis taisyklėmis nustatoma naudojimosi internetine svetaine DietaTau.lt tvarka, taip pat DietaTau.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.2. DietaTau.lt vartotojams suteikiama galimybė įsigyti asmeninę dietą, kurti temas forumuose bei išsakyti savo nuomonę jau sukurtose temose, naudotis kitomis svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. DietaTau.lt vartotojas yra asmuo, įsigijęs dietą arba norintis peržiūrėti kitą informaciją DietaTau.lt svetainėje, ar bet kokia kita forma naudojantis DietaTau.lt svetainę.
1.3. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis DietaTau.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis DietaTau.lt.
1.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti DietaTau.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. Reikalavimai bei DietaTau.lt svetainės naudojimosi sąlygos taikomos vartotojui.

2.1. Vartotojas įvesdamas savo duomenis patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.
2.2. Leidimas naudotis nepilnamečiams - Jūs pripažįstate, kad esate pilnametis ir turite teisę naudotis šiuo tinklalapiu.
2.3. Vartotojui kiekvienu konkrečiu atveju prieš pradedant laikytis rekomendacinės dietos patartina atsakingai įvertinti savo galimybes.
2.4. Vartotojui draudžiama:
2.4.1. Laikytis dietos valgiaraščio, Jeigu vartotojas skundžiasi ar turi kokių nors sveikatos sutrikimų.
2.4.2. DietaTau.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;

3. Mokamos paslaugos

3.1. DietaTau.lt svetainėje už suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute arba virtualia valiuta – DietaTau.lt eurais.
3.2. Vartotojai Interneto svetainėje už tam tikrą mokestį gali užsisakyti asmeninį dietos valgiaraštį.
3.3. Asmeninio dietos valgiaraščio kainos yra pateikiamos užsakant valgiaraštį ir priklauso nuo valgiaraščio trukmės.
3.4. Už blogai parašytą žinutė atsako vartotojas.

4. Atsakomybės apribojimas

4.1. DietaTau.lt negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks numesti norimą svorį.
4.2. Tiekėjas neatsako už dietos valgiaraštyje pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jo turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims.
4.3. Laikoma, kad naudojimasis DietaTau.lt vykdomas nepriekaištingai, jei DietaTau.lt svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Tiekėjas neatsako už DietaTau.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.
4.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
4.5 Kiekvienam klientui suteikiame 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją. Dėl pinigų grąžinimo kreipkitės el. paštu [email protected]
4.6 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos/prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

5. Asmens duomenys

5.1. Vartotojas patvirtina, kad jo DietaTau.lt svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.
5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis DietaTau.lt sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
5.3. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
5.4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją.

6. Intelektinės nuosavybės teisės

6.1. Tiekėjas yra visų teisių į DietaTau.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami DietaTau.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
6.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas DietaTau.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7. Taikytina teisė

7.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.